گزارش تخلف بهداشت

شبکه عیون ستاد شبکه بهداشت و درمان گنبد باشید
هرگونه شکایت یا پیشنهاداز نحوه ارایه هر نوع خدمات در مجموعه واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان گنبد اعم از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی و درمانی ، مجتمع آموزش عالی سلامت ، کلینیک ها ی تحت پوشش و بیمارستانها و مراکز خصوصی ارایه دهنده خدمات سلامت تحت نظارت این شبکه را در ساعات اداری ؛با شماره تلفن (01733288512 )روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
و
به صورت شبانه روزی به سامانه پیامکی ؛ (10000160171120)
یا
تماس با تلفن سامانه(1690)
اعلام و گزارش نمایید.
و
در خصوص مشکلات حاد بهداشت عمومی و اماکن پخت ، تهیه و توزیع مواد غذایی با سامانه تلفنی (190) یا (1490) به صورت شبانه روزی تماس حاصل نمایید.